نشست ۲۰۱۷ رهبری بین الادیان در شهر واشنگتن دی سی

Program Picture

خبرنگار

نشست ۲۰۱۷ رهبری بین الادیان در شهر واشنگتن دی سی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵

گفتگو با: فریناز فیروزی، فعال اجتماعی و گردانندۀ برنامه‌های آموزشی نوجوانان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه