آیا سن مانعی است در راه یادگیری و پیشرفت؟

Program Picture

خبرنگار

آیا سن مانعی است در راه یادگیری و پیشرفت؟
۰۶ بهمن ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر فرشته بثل، روانشناس عمومی، اجتماعی و تعلیم و تربیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه