میزگرد «قدرت ایمان» در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس

Program Picture

خبرنگار

میزگرد «قدرت ایمان» در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه