محرومیت جوانان بهائی از حق تحصیل در ایران

Program Picture

خبرنگار

محرومیت جوانان بهائی از حق تحصیل در ایران
۱۱ مهر ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، پیرامون گزارش‌های اخیر از آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه