روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر

Program Picture

خبرنگار

روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر
۲۵ مهر ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، محقق مسائل اجتماعی، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی.
بیش از هفتاد سال از اعلان اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، و جهان همچنان با چالش فقر که ریشه در نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها دارد، در ابعاد مختلف روبروست!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه