دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل – بخش ۱
۰۲ بهمن ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم بانی دوگال (Ms. Bani Dugal)، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی – بخش 1.
در مورد پیشینه و اهداف دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، و نوع پروژه‌هایی که جامعه جهانی بهائی با سازمان ملل و دیگر نهادهای غیردولتی در آنها همکاری دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه