دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل – بخش ۲
۰۹ بهمن ۱۳۹۸

بخش دوم گفتگو با: خانم بانی دوگال (Ms. Bani Dugal)، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی.
در مورد پیشینه و اهداف دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل و نوع پروژه‌هایی که جامعه جهانی بهائی با سازمان ملل و دیگر نهادهای غیردولتی در آنها همکاری دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه