حقوق بشر و رسانه‌های دولتی

Program Picture

خبرنگار

حقوق بشر و رسانه‌های دولتی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر شبنم معینی پور، پژوهشگر مسائل حقوق بشر.
نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء حقوق بشر روز بروز پررنگ‌تر می‌شود، به خصوص در جوامع بسته مانند ایران که از رسانه‌ها اغلب به صورت ابزار سرکوب بهره‌برداری می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه