برابری جنسیتی و صلح جهانی

Program Picture

خبرنگار

برابری جنسیتی و صلح جهانی
۰۵ مهر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر ولری هادسون، محقق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل برابری جنسیتی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه