Program Picture

حکومت و آزادی

قسمت ۲

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس، در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می‌دهند. این نشست به دو ویژگی ساختاری ایران می‌پردازد.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه