تعلیم و تربیت از نگاه عبدالبهاء

Program Picture

خبرنگار

تعلیم و تربیت از نگاه عبدالبهاء
۰۵ آبان ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرشتۀ بتل، روانشناس و استاد دانشگاه.

تعلیم و تربیت از تعالیم اساسی آیین بهائی است که پیشرفت فردی و جمعی منوط به تحقق آن در جامعه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه