رسالت حضرت عبدالبهاء

Program Picture

خبرنگار

رسالت حضرت عبدالبهاء
۱۲ آبان ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، نویسنده و پژوهشگر
رسالت عبدالبهاء در ابعاد مختلف تاثیری جاوادنه و ناگسستی بر زندگی فردی و اجتماعی پیروان آیین بهائی در گذشته، حال و آینده داشته و خواهد داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه