تحقق صلح جهانی با چه موانعی روبروست؟

Program Picture

خبرنگار

تحقق صلح جهانی با چه موانعی روبروست؟
۱۰ آبان ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر معین افنانی (بخش ۲) جهان امروز ما محتاج صلح است. صلحی که بر پایه‌های عدالت و برابری و احترام به کرامت انسانی بنا شود و رفاه و آسایش همه افراد بشر را در برگیرد. اما در این مسیر چه موانعی پیش روی ماست و نقش فرد در این راستا چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه