تاثیر کلمه و کلام در تحول اجتماعی

Program Picture

خبرنگار

تاثیر کلمه و کلام در تحول اجتماعی
۱۶ آذر ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه.

تحول اجتماعی مستلزم گفتمان‌هایی است که بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه و فارغ از تعصب و تبعیض صورت گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه