تاملی در واژه «توکل»

Program Picture

این روزها

تاملی در واژه «توکل»
۰۷ تیر ۱۴۰۰

«توکل» نه به معنای عدم تلاش، بلکه نهایت تلاش و کوشش در هر امری همراه با امید به تایید الهی داشتن است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه