تاملی در مفهوم فداکاری

Program Picture

این روزها به یاد تو

تاملی در مفهوم فداکاری
۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به یاد زندانیان وجدان و دگراندیش در ایران، که با فداکاری و از خودگذشتگی، برای ارتقای آرمان‌های بلند انسانی و اصول بنیادین و راستینی چون عدالت و برابری می‌کوشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه