تاملی در مفهوم دعا و نیایش

Program Picture

این روزها

تاملی در مفهوم دعا و نیایش
۱۵ شهریور ۱۴۰۰

از طریق نیایش و دعاست که به ستایش خدا می‌پردازیم، عشقمان را به او ابراز می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه