ورود به عکّا و ارسال لوح سلطان ایران

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

ورود به عکّا و ارسال لوح سلطان ایران
۲۷ آذر ۱۳۹۶

نبیل: تا کجا گفته بودیم؟ تا آنجا که حضرت بهاءالله و اصحاب از ازمیر حرکت کردند. کشتی ایشان بعد از ازمیر به اسکندریه رفت و در آنجا کشتی را عوض کردند و به سوی حیفا به راه افتادند. در حیفا کشتی لنگر انداخت.
ماندانا: مگه قرار نبود به عکا برن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه