Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

به سوی شیراز
۰۷ فروردین ۱۳۹۶

نبیل: ملاحسین بوهای خوش قدسی را در بوشهر احساس می‌کرد اما مدت زیادی در بوشهر نماند. زیرا احساس می‌کرد که یک قوه پنهانی او را به سمت شمال و به طرف شیراز می‌کشاند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه