Program Picture

به پادشاه ایران

قسمت ۱۳
۱۲ دی ۱۳۹۶

مفهوم نصرت و توضیح حضرت بهاءالله در این رابطه در لوح سلطان. با نوید توکلی و استاد وحید خرسندی در این قسمت از به پادشاه ایران همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه