انتخابات در آیین بهائی

Program Picture

خبرنگار

انتخابات در آیین بهائی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم سوزان احمدی-هنسن، استاد تربیت معلم و فعال اجتماعی.

انتخابات در آیین بهائی بخش مهمی از یک نظم نوینی است که حضرت بهاءالله بنیان‌گذار آیین بهائی، اساس آن را در آثار خود پایه‌گذاری کردند و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله آن نظم را تشریح و به آن جامه عمل پوشاندند. اعضای موسسات و تشکیلات بهائی در یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و محرمانه انتخاب می‌شوند تا در یک روند جمعی و مشورتی برای اداره امور جوامع خود تصمیم‌گیری کنند. این نظم که به نظم اداری بهائی موسوم است جزء جدایی‌ناپذیر آیین بهائی است که با رشد و توسعه جامعه جهانی بهائی تکامل می‌یابد و مانند مجرایی، روح و حقیقت تعالیم آیین بهائی را در ساختار جامعه به جریان می‌اندازد و همه اجزاء جامعه را به هم پیوند می‌دهد و مسیر پیشرفت و سازندگی و بلوغ جمعی بشر را هموار می‌کند. انتخابات بهائی، پیشینه و معیارهای آن موضوع گفتگوی امروز ماست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه