Program Picture

کرسی صلح

نقش زنان در برقراری صلح

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

در این قسمت پروفسور گوئتز استاد دانشگاه نیویورک از اهمیت نقش زنان در برقراری صلحی‌ پایدار سخن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه