Program Picture

کرسی صلح

جبرگرایی بیولوژیکی

۰۷ مهر ۱۳۹۷

در این قسمت پروفسور گریوز استاد دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی از اهمیت فهم درست تفکرات نژادپرستانه و مبارزه با تبعات آن‌ها سخن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه