کتاب «مآخذ اشعار در آثار بهائی»

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «مآخذ اشعار در آثار بهائی»
۱۹ دی ۱۴۰۲

در آثار بهائی، از اشعار و ابیات و تمثیلات فراوانی استفاده شده که شناخت هر کدام در بستر همان اثر، می‌تواند مخاطب را به درک بهتر محتوی راهنما باشد. این کتاب به جمع‌آوری منابع اشعار و نقل‌قول‌ها در آثار بهائی پرداخته تا خواننده را در این امر یاری کند. این کتاب می‌تواند مرجعی باشد در تحقیقات ادبی و دیگر پژوهش‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه