عوامل مؤثر در تداوم یک زندگی

Program Picture

چند ثانیه با شما

عوامل مؤثر در تداوم یک زندگی
۲۵ آبان ۱۳۹۷

مقوله مدارا کردن متفاوت از تحمل کردن است. در مدارا کردن زوجین هر دو برای بهتر شدن رابطه تلاش می‌کنند، اما در تحمل کردن افراد به نفع دیگران از برطرف شدن نیازهایشان چشم‌ پوشی می‌کنند.‌

news letter image

ثبت نام در خبرنامه