رویای تحصیلاتی رایگان فارغ از تبعیض و نابرابری

Program Picture

چند ثانیه با شما

رویای تحصیلاتی رایگان فارغ از تبعیض و نابرابری
۱۱ آبان ۱۳۹۷

در قانون اساسی ایران اینطور اومده: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظفه وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ولی این موضوع در عمل چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه