تربیت پرستار بیمارستانی

Program Picture

چند ثانیه با شما

تربیت پرستار بیمارستانی
۰۶ بهمن ۱۳۹۶

اجرای طرح «تربیت پرستار بیمارستانی» با شیوه‌های غیرآکاد‌میک با مخالفت جامعه پرستاری در ایران روبرو شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه