سازمانی برای مللی متحد

Program Picture

چند ثانیه با شما

سازمانی برای مللی متحد
۰۳ آبان ۱۳۹۸

گفته شده روز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۷، منشور سازمان ملل متحد پس از آن که به تصویب ۲۹ کشور رسید به اجرا درآمد. تا به این وسیله این روز، به عنوان روز ملل متحد شناخته شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه