معبد بهائی و ترویج گفتمان‌های اجتماعی

Program Picture

این روزها

معبد بهائی و ترویج گفتمان‌های اجتماعی
۱۷ مهر ۱۴۰۲

«انسجام اجتماعی» موضوعی است که به تازگی در یک گردهم‌آیی در محل معبد بهائی در شیلی که در آن مقامات دولتی، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری، اعضای دفتر ملی امور دینی شیلی و نمایندگان جامعه بهائی شیلی شرکت داشتند، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه