معبد بهائی در کنگو

Program Picture

این روزها

معبد بهائی در کنگو
۰۵ آبان ۱۳۹۹

اولین سنگ بنای معبد بهائی، نمادی برای اتحاد و وحدت، در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو نهاده شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه