جامعه بهائی در کشور شیلی

Program Picture

این روزها

جامعه بهائی در کشور شیلی
۱۹ آبان ۱۳۹۹

در طی سال گذشته جامعه بهائی در کشور شیلی با الهام از آموزه‌های آیین بهائی؛ نقش مهمی در گفتمان‌های سازنده اجتماعی این کشور داشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه