Program Picture

ماجراهای تیران و مهران

گوشی آس

۱۴ مهر ۱۳۹۷

هر کسی می‌خواهد در انجام کار یا زمینه‌ای از دیگران بهتر باشد و سعی می‌کند به نوعی سرپوشی بر این احساس بگذارد به همین خاطر خود را توانمندتر و بهتر از آن چه که هست قلمداد می‌کند، در حالی که انسان باید به دنبال تامین نیازهای طبیعی خود باشد و در حد طبیعی هم برای آنها تلاش کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه