قسمت ۴۸ – تار و پود زندگی: فراتر از زرد و سرخ

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۸ – تار و پود زندگی: فراتر از زرد و سرخ
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

پدیده دیانت داراى جنبه‌هاى گوناگون است که هر چند هر یک از آن‌ها بخش ضرورى و جدایى‌ناپذیر آن تلقى می‌شوند، منتها هرگاه تمام توجه معطوف و محدود به آن یک زمینه شده باشد، دین به ضد دین بدل خواهد شد و از ایفاى آن مقصودى که براى آن ظاهر شده بازخواهد ماند. در این گفتار گفتگویى خواهیم داشت پیرامون نقد متون بهائى به فروکاست دین به تنها یک جنبه از جنبه هاى دیانت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه