قسمت ۴۳ – تار و پود زندگی: لباس‌هاى خشن

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۳ – تار و پود زندگی: لباس‌هاى خشن
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیشتر صحبتى بود پیرامون مفهوم تجربه‌اى که از آن به عنوان بعثت یا اظهار امر خفى یاد شده. در این گفتار بر اساس تفکیکى که بین مقام‌هاى گوناگون پیامبر الهى قائل شدیم بحثى خواهیم داشت از جلوه و بروز هر یک از این مقام‌ها در دوران پیش و پس از تجربه بعثت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه