قسمت ۳۳ – تار و پود زندگى: ملا على و ظهور حضرت باب

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۳ – تار و پود زندگى: ملا على و ظهور حضرت باب
۲۵ بهمن ۱۴۰۰

مفاهیمى که زیر تاثیر شیخ احمد و سید کاظم در آثار ملا على برغانى وارد شده بود خود می‌توانست اثربخش باشد در آماده نمودن مردمان براى پذیرش ظهور حضرت باب. در هنگام ظهور ایشان، هر یک از این سه برادر: ملا تقى، ملا صالح و ملا على، مسیرى متفاوت از آن دیگرى در برخورد با آن پیش گرفتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه