Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی در مورد عدالت نزد امرا و روسای حکومت‌ها و مقام امیر عادل. همچنین بیانی از شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی که در مورد اهمیت عدالت در میان ارکان اداری این آیین فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه