نحوه استفاده از قدرت

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

نحوه استفاده از قدرت
۱۲ مرداد ۱۳۹۹

از کجا معلوم که اگر قدرت به دست شما بهائیان افتاد همان راهی را نروید که پیروان ادیان قبل رفتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه