Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۳۸
۲۰ خرداد ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره شرایط استقرار صلح عمومی، اعتقاد بعضی از مامورین دولتی درباره عدالت، و تنازع بقا در طبیعت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه