Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۲۴
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

چند بیان از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره اشتغال به کار و یادگیری صنعت و تلاش برای منفعت عموم مردم. هم‌چنین بیاناتی از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله درباره دیدگاه دیانت بهائی در مورد کار و وظایف بهائیان در این مورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه