روز میلاد حضرت باب

Program Picture

چشمه‌های نجات

روز میلاد حضرت باب
۲۷ مهر ۱۳۹۹

به مناسبت میلاد حضرت باب سه نمایش کوتاه رادیویی تهیه شده که اولی مربوط به زمان کودکی ایشان است که آن حضرت را روانه مکتب می‌کنند ولی معلم مکتب در مقابل این طفل، احساس عجز می‌نماید. دومی گفتگوی دو دایی ایشان است که یکی به حضرت باب ایمان آورده و دیگری باور ندارد که خواهرزاده‌اش قائم موعود باشد. سومی مربوط به دوران جوانی ایشان است که در بوشهر تجارت می‌کردند و در مقابل رسوم ناپسند که عرف شده بود مثل دبه کردن، مقاومت می‌فرمودند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه