چشمه‌های نجات

چشمه‌های نجات

دو ویژه برنامه شنیداری به مناسبت میلاد حضرت باب و میلاد حضرت بهاءالله یا به قولی دیگر تولد قائم موعود و تولد منجی عالم بشریت، که شامل چند نمایش شیرین و کوتاه شنیداری است که توجه شنوندگان را به بعضی از دوران‌های زندگانی این دو مظهر الهی جلب می کند.

دو ویژه برنامه شنیداری به مناسبت میلاد حضرت باب و میلاد حضرت بهاءالله یا به قولی دیگر تولد قائم موعود و تولد منجی عالم بشریت، که شامل چند نمایش شیرین و کوتاه شنیداری است که توجه شنوندگان را به بعضی از دوران‌های زندگانی این دو مظهر الهی جلب می کند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه