قربانیان خشونت خانگی

Program Picture

این روزها به یاد تو

قربانیان خشونت خانگی
۲۵ بهمن ۱۴۰۰

جامعه‌ای که قتل دهشت بار زنان را تاب می‌آورد و به بهانه ناموس، شرف، مذهب و سنت این اعمال شنیع را توجیه می‌کند با مرگ وجدان انسانی روبروست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه