Program Picture

کلمات مکنونه

فقره شانزدهم
۳۱ فروردین ۱۳۹۹

ای جوهر غفلت

دریغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غیبی در لحنی ظاهر ولکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه