Program Picture

کلمات مکنونه

فقره بیست و ششم
۱۵ تیر ۱۳۹۹

ای دوست لسانی من

قدری تامل اختیار کن هرگز شنیده‌ای که یار و اغیار در قلبی بگنجد؟ پس اغیار را بران تا جانان به منزل خود در آید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه