علم و دین: مخالف یا موافق

program picture

علم و دین: مخالف یا موافق

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می‌شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می‌روند؟ یا این که امکان تفاهم میان آنها هست در حالی که هر کدام مستقلند.
کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه