علم و دین: مخالف یا موافق

علم و دین: مخالف یا موافق

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می‌شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می‌روند؟ یا این که امکان تفاهم میان آنها هست در حالی که هر کدام مستقلند.
کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می‌دهند.

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می‌شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می‌روند؟ یا این که امکان تفاهم میان آنها هست در حالی که هر کدام مستقلند.
کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می‌دهند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه