Program Picture

علم و دین: مخالف یا موافق

قسمت ۱۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶

ارتباط میان نسبیّت و پویا ماندن دین – نقش علم و دین در دنیای آینده – مرور بر بحث‌های گذشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه