Program Picture

علم و دین: مخالف یا موافق

قسمت ۵
۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاثیر و کاربرد آموزه علم و دین در زندگی ما – رویکرد آثار بهائی هنگام برخورد میان آموزه‌های دین و علم – نظر دانشمندان بهائی درباره تطابق علم و دین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه