Program Picture

آنچه گذشت - عبدالبهاء

عبدالبھاء و رساله مدنیه

۲۵ دی ۱۳۹۹

رساله مدنیه از اولین و مھم‌ترین آثار عبدالبھاست که به ارائه راه‌حل‌ھایی برای رسیدن به نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه و پیشرو در دنیا و به ویژه در ایران می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه