Program Picture

آنچه گذشت - عبدالبهاء

عبدالبھاء، شخصیت بی‌نظیر قرن

۰۶ آذر ۱۳۹۹

این قسمت به ابعاد مختلف شخصیت عبدالبھاء، بر اساس شواھد تاریخی و روایات افراد می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه