آنچه گذشت - عبدالبهاء

Program picture

آنچه گذشت - عبدالبهاء

این سری از مجموعه “آنچه گذشت” به بررسی شخصیت حضرت عبدالبهاء و تاثیر ایشان بر جامعه آن زمان می‌پردازد.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه